Všeobecné obchodné podmienky flowerweb.sk

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku (objednávky na diaľku) na základe ponuky na internetovej stránke www.flowerweb.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim a poskytovateľom služieb je: Vladimír Húževka, A. Bernolaka 2137, 010 01 Žilina. IČO 52494497, DIČ 1125944699. Tel. 041 5000094, 0910 810 006, e-mail: info@flowerweb.sk, web: www.flowerweb.sk, kontaktná adresa: Vladimír Húževka - Flowerweb, A. Bernoláka 2137, 01001 Žilina. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. 580-65802, dozorný orgán Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 - ďalej len ako predávajúci alebo Flowerweb.sk. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Cena, spôsoby platby, doručenie a dodacia lehota

Cena je zobrazená pri jednotlivých kytciach alebo produktoch na našej stránke. V prípade špeciálne požiadavky bude odoslaná emailom alebo stanovená dohodou. Cena prestavuje celkovú, konečnú cenu za službu. Doručenie produktov (tovaru alebo služieb) je už zahrnuté v cene. Doručenie zabezpečuje predávajúci. Doprava zvlášť sa neplatí.
Platbu je možné uhradiť prostredníctvom objednávkového formulára na web stránke Flowerweb.sk kartou, bankovým prevodom na účet v Tatra banke alebo Unicredit banke, použitím online platobnej brány alebo poštovou poukážkou na adresu predávajúceho. Platbu je potrebné uhradiť predom.
Dátum doručenia si u nás na Flowerweb.sk určuje kupujúci v objednávkovom formulári, prípadne emailom alebo telefonicky. Doručujeme aj v ten istý deň. Rovnako doručujeme hneď v nasledujúci pracovný deň alebo v sobotu - alebo v deň, ktorý si zákazník predom určí. Objednávky na ten istý deň je potrebné odoslať aspoň 2 hodiny predom a do 17. hodiny počas pracovných dní od pondelka do piatku alebo do 11.30 hod doobeda v sobotu. Doručenie v ten istý deň pri objednávke odoslanej po tomto čase je možné, no nie je zaručené - zákazník nás môže kontaktovať alebo doručíme najneskôr v nasledovný pracovný deň alebo v sobotu. Niektoré produkty, pri ktorých je to vyslovene na stránke predávajúceho uvedené, treba objednať aspoň jeden alebo dva pracovné dni predom. Doručenie v nedeľu alebo vo sviatok vieme tiež zabezpečiť, no nie je vždy a všade je to možné a je potrebné objednať ho včas vopred - najneskôr do soboty 11.45 hod dopoludnia alebo v pracovný deň predom do 17. hod. V prípade, že doručenie s dátumom dodania v nedeľu alebo vo sviatok nebude možné, objednávka sa doručí v sobotu alebo deň vopred.

Reklamácie

Vždy doručujeme čerstvé a kvalitné kvety. Na živé kvety poskytujeme záruku piatich dní. Snažíme sa, aby kvetiny vydržali dlho a veríme že reklamovať nebude potrebné. Na darčekové košíky a ostatné produkty sa vzťahuje štandardná záručná lehota alebo záručná lehota uvedená na jedntlivých produktoch, ktoré obsahujú.
Reklamácie vyriešime čo najskôr podľa vašej potreby - v našej pracovnej dobe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Reklamácie môžete podať emailom mailovú adresu info@flowerweb.sk, môže tak spraviť aj telefonicky, osobne či písomne (v listinnej podobe). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr - najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní odo dňa odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.
Farebnosť kytice sa môže čiastočne odlišovať od vyobrazenia na web stránke, čo môže spôsobiť aj nastavenie Vášho monitora. V niektorých prípadoch je možné, že niektorý z kvetov použitý v aranžmáne nebude možné z rôznych dôvodov použiť. V takomto prípade, aby bol dodržaný deň doručenia naši kvetinári zvolia vhodnú náhradu v rovnakej hodnote a tak, aby zostal zachovaný charakter kytice a aj celková hodnota. Možné nahradenie niektorých druhov kvetov v aranžmáne alebo v kytici bude zákazníkovi oznámené aj emailom. Ak bola zásielka dodaná s väčším než 24 hodinovým oneskorením bez uvedenia pádneho dôvodu, bol dodaný poškodený tovar, znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že je dodávateľ za reklamovanú vadu zodpovedný, vyrieši reklamáciu promptne k vašej spokojnosti.

Informácia a o vybavovaní reklamácií počas počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku a po 12 mesiacoch od kúpy výrobku (nejedná sa o živé kvety ani o rýchlo kaziace sa potraviny): Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Pri opätovnom uplatnení reklamácie platí, že ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od dodania tovaru bez dania dôvodu. Náklady na dopravu tovaru späť k predávajúcemu znáša zákazník. Zákazník však nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v určitých prípadoch - vymenúvame tie, ktoré sa týkajú našej služby Flowerweb.sk:

  1. tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze - v prípade živých kvetín alebo rýchlo kaziacich sa potravín.
  2. tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa) - čiže v prípade darčekových košíkov či kytíc zhotovených vám poděa špeciálnej požiadavky.

V prípade dodania iného tovaru než vo vyššie uvedených dvoch bodoch môžete podľa zákona od zmluvy na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Prosíme kontaktovať nás emailom, telefonicky alebo písomne, tovar vrátiť nám vrátiť a vyplniť a pripojiť formulár, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky tu.

Alternatívne riešenie sporov

Ak by kupujúci nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@flowerweb.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sú zverejnené na samostantej stránke dostupnej tu: www.flowerweb.sk/ochrana-udajov.shtml

V Žiline, 21. septembra 2019