Všeobecné obchodné podmienky flowerweb.sk

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku (objednávky na diaľku) na základe ponuky na internetovej stránke www.flowerweb.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim a poskytovateľom služieb je: Ing. Vladimír Húževka, A. Bernoláka 2137, 010 01 Žilina. IČO 14214776, DIČ 1020530379. Tel. 041 5000094, 0910 810 006, e-mail: info@flowerweb.sk, web: www.flowerweb.sk. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, č. 511-2657, dozorný orgán Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 - ďalej len ako predávajúci alebo Flowerweb.sk. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Cena, spôsoby platby, doručenie a dodacia lehota

Ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty (dph, 20%). Platbu je možné uhradiť prostredníctvom objednávkového formulára na web stránke Flowerweb.sk kartou, bankovým prevodom, použitím online platobnej brány - TatraPay, VUB eplatby, Sporopay alebo poštovou poukážkou na adresu predávajúceho alebo v hotovosti na adrese predávajúceho. Platbu je potrebné uhradiť predom. Doručenie produktov (tovaru alebo služieb) je už zahrnuté v cene.

Dátum doručenia si u nás na Flowerweb.sk určuje kupujúci v objednávkovom formulári, prípadne emailom alebo telefonicky. Doručujeme aj v ten istý deň. Rovnako doručujeme hneď v nasledujúci pracovný deň alebo v sobotu - alebo v deň, ktorý si zákazník predom určí. Objednávky na ten istý deň je potrebné odoslať aspoň 2 hodiny predom a do 17. hodiny počas pracovných dní od pondelka do piatku alebo do 11.30 hod doobeda v sobotu. Doručenie v ten istý deň pri objednávke odoslanej po tomto čase je možné, no nie je zaručené - zákazník nás môže kontaktovať alebo doručíme najneskôr v nasledovný pracovný deň alebo v sobotu. Niektoré produkty, pri ktorých je to vyslovene na stránke predávajúceho uvedené, treba objednať aspoň jeden alebo dva pracovné dni predom. Doručenie v nedeľu alebo vo sviatok vieme tiež zabezpečiť, no nie je vždy a všade je to možné a je potrebné objednať ho včas vopred - najneskôr do soboty 11.45 hod dopoludnia alebo v pracovný deň predom do 17. hod. V prípade, že doručenie s dátumom dodania v nedeľu alebo vo sviatok nebude možné, objednávka sa doručí v sobotu alebo deň vopred.

Reklamácie

Vždy doručujeme čerstvé a kvalitné kvety. Na živé kvety poskytujeme záruku 3 dni. Väčšina kvetín samozrejme vydrží oveľa dlhšie a veríme že reklamovať nebude potrebné. Reklamácie riešime čo najskôr podľa vašej potreby - v našej pracovnej dobre, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.

Farebnosť kytice sa môže čiastočne odlišovať od vyobrazenia na web stránke, čo môže spôsobiť nastavenie Vášho monitora. V niektorých prípadoch je možné, že niektorý z kvetov použitý v aranžmáne nebude možné z rôznych dôvodov použiť. V takomto prípade, aby bol dodržaný deň doručenia naši kvetinári zvolia vhodnú náhradu v rovnakej hodnote a tak, aby zostal zachovaný charakter kytice a aj celková hodnota. Možné nahradenie niektorých druhov kvetov v aranžmáne alebo v kytici bude zákazníkovi oznámené aj emailom.

Ak bola zásielka dodaná s väčším než 24 hodinovým oneskorením bez uvedenia pádneho dôvodu, bol dodaný poškodený tovar, znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte nás e-mailom. V prípade, že je dodávateľ za reklamovanú vadu zodpovedný, vyrieši reklamáciu promptne k vašej spokojnosti.

Alternatívne riešenie sporov

Ak by kupujúci nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@flowerweb.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od dodania tovaru bez dania dôvodu. Náklady na dopravu tovaru späť k predávajúcemu znáša zákazník. Zákazník však nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v určitých prípadoch - vymenúvame tie, ktoré sa týkajú našej služby:

  1. tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa) - čiže v prípade darčekových košíkov či kytíc zhotovených vám na mieru
  2. tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze - v prípade živých kvetín alebo rýchlo kaziacich sa potravín.

V prípade dodania iného tovaru než vo vyššie uvedených dvoch bodoch môžete podľa zákona od zmluvy na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Prosíme kontaktovať nás emailom, telefonicky alebo písomne, tovar vrátiť nám vrátiť a vyplniť a pripojiť formulár, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky tu.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ od kupujúceho / objednávateľa získava mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy nevyhnutne potrebné pre dodanie tovaru alebo služby - teda potrebné pre plnenie objednávky. Osobné údaje spracovávame bezpečne a len po nevyhnutnú dobu. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho na marketingové účely. Doručovateľovi tovaru alebo služieb budú poskytnuté len údaje o adresátovi zásielky nevyhnutné na realizáciu zásielky. Doručovateľ môže byť: priamo predávajúci, ním poverený kvetinár alebo kuriérska služba. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované len za účelom vybavenia vašej objednávky a doručenia tovaru alebo služieb. Osobné údaje sú počas prenosu chránené kódovaním SSL a sú nás zabezpečené pred ich sprístupnením neoprávneným osobám ochranou heslom, šifrovaním a bezpečným uložením. Kupujúci nás môže kedykoľvek požiadať o kontrolu, vymazanie alebo zmenu jeho osobných údajov emailom na info@flowerweb.sk.

V Žiline, 10. mája 2018