Podmienky ochrany osobn�ch �dajov na flowerweb.sk

I. Z�kladn� pojmy

Ochrana v s�vislosti so sprac�van�m osobn�ch �dajov patr� medzi va�e z�kladn� pr�va. Na na�ej slu�be flowerweb.sk v�dy db�me na ochranu osobn�ch �dajov pri ich prenose, pri ich ulo�en� pred neopr�vnen�m pr�stupom a pred pr�padn�m po�koden�m. Osobn� �daje sl��ia na na�ej slu�be flowerweb.sk len pre vybavenie va�ej objedn�vky kvet�n alebo in�ho dar�eka. �daje s� zabezpe�en� u� po�as ich prenosu cez internet prostredn�ctvom protokolu SSL a �alej �ifrovan�m v na�ej datab�ze, ktor� nie je ulo�en� na internetovom serveri a ktor� je �tandardne zabezpe�en� pred pr�stupom neopr�vnen�ch os�b. Z�rove� v�m poskytujeme v�etky pr�va na kontrolu vami zadan�ch osobn�ch �dajov, ich zmenu, vymazanie alebo prenesenie - ich podrobn� zoznam je uveden� v �l�nku ��slo V.

Spracovanie osobn�ch �dajov sa riadi pod�a � 5 p�sm. o) z�kona �. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn�ch �dajov v znen� neskor��ch predpisov (�alej len �Z�kon�) a z�rove� nariaden�m Eur�pskeho parlamentu a Rady (E�) 2016/679 o ochrane fyzick�ch os�b pri sprac�van� osobn�ch �dajov a o vo�nom pohybe tak�chto �dajov (General Data Protection Regulation, �alej len "GDPR").

Osobn�mi �dajmi sa pod�a Z�kona rozumej� v�etky inform�cie o identifikovanej alebo identifikovate�nej fyzickej osobe; identifikovate�nou fyzickou osobou je fyzick� osoba, ktor� mo�no priamo �i nepriamo identifikova�, najm� odkazom na ur�it� identifik�tor, napr�klad meno, identifika�n� ��slo, lokaliza�n� �daje, sie�ov� identifik�tor alebo odkazom na jeden �i viac zvl��tnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kult�rnej alebo spolo�enskej identity tejto fyzickej osoby.

Prev�dzkovate�om spracovania osobn�ch �dajov na flowerweb.sk je priamo vlastn�k a prev�dzkovate� slu�by, Vladim�r H��evka - Flowerweb, I�O 52494497 (�alej len "prev�dzkovate�" alebo "flowerweb.sk").

Kontaktujte n�s - sme tu pre v�s. V�dy radi pom��eme s va�imi prianiami, po�iadavkami a ot�zkami a je nieko�ko sp�sobov ako s s nami na www.flowerweb.sk skontaktova�. Ak chcete s nami hovori�, zavolajte n�m v be�nom pracovnom �ase (od 9. do 18. hodiny, v sobotu doobeda) na tel. +421 910 810 006. Email m��ete posla� na info@flowerweb.sk - v be�nej pracovnej dobe odpoved�me �o najsk�r, v pr�pade �e nap��ete mimo na�ej pracovnej doby, odpovieme v�m v najbli��� pracovn� de�. Pr�padne sa obr��te so �iados�ou �i prian�m listom na na�u po�tov� adresu: Vladim�r H��evka - FlowerWeb, Pri Celul�zke 78, 010 01 �ilina.

II. Zdroje a kateg�rie spracov�van�ch osobn�ch �dajov

 1. Z�konn�m d�vodom spracovania osobn�ch �dajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prev�dzkovate�om pod�a � 13 ods. 1 p�sm. b) Z�kona,
 2. ��elom spracovania osobn�ch �dajov je
  • vybavenie Va�ej objedn�vky a v�kon pr�v a povinnost� vypl�vaj�cich zo zmluvn�ho vz�ahu medzi Vami a prev�dzkovate�om; pri objedn�vke s� vy�adovan� osobn� �daje, ktor� s� nutn� pre �spe�n� vybavenie objedn�vky. Ide o tieto �daje: meno, adresa, kontaktn� email, telef�nne ��slo. Poskytnutie osobn�ch �dajov je nutnou po�iadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobn�ch �dajov nie je mo�n� zmluvu uzavrie� �i ju zo strany prev�dzkovate�a plni�
 3. Osobn� �daje nepou��vame na marketingov� ��ely a ani ich za t�mto ��elom neposkytujeme tret�m stran�m, s� na flowerweb.sk pou��van� v�lu�ne na plnenie va�ej objedn�vky.

III. Doba uchov�vania osobn�ch �dajov

 1. Prev�dzkovate� uchov�va osobn� �daje
  • po dobu nevyhnutn� k v�konu pr�v a povinnost� vypl�vaj�cich zo zmluvn�ho vz�ahu medzi vami a prev�dzkovate�om a uplat�ovanie n�rokov z t�chto zmluvn�ch vz�ahov (maxim�lne po dobu 10 rokov od ukon�enia zmluvn�ho vz�ahu).
 2. Po uplynut� doby uchov�vania osobn�ch �dajov prev�dzkovate� osobn� �daje vyma�e.

IV. Pr�jemcovia osobn�ch �dajov (prev�dzkovate� a dod�vatelia prev�dzkovate�a)

 1. Pr�jemcovia osobn�ch �dajov s�
  • prev�dzkovate� flowerweb.sk - prij�ma a sprac�va osobn� �daje, ktor� s� nutn� pre �spe�n� vybavenie objedn�vky pod�a �l�nku II. odstavca 2. t�chto podmienok. Osobn� �daje o odosielate�ovi objedn�vky neposkytujeme �al��m pr�jemcom alebo dod�vate�om (pokia� objedn�vate� neposiela kvety alebo in� tovar s�m sebe).
  • na dodan� tovaru alebo slu�by m��u spolupracova� t�to �al�� dod�vatelia alebo osoby - spolupracuj�ci kvetin�ri, pr�padne kuri�r. Tieto osoby prij�maj� len �daje potrebn� na doru�enie objedn�vky a teda plnenie zmluvy. Ide len o osobn� �daje o pr�jemcovi don��ky: meno pr�jemcu, adresu a telef�nne ��slo alebo in� vami dobrovo�ne uveden� kontaktn� �daj. Zabezpe�ujeme potrebn� kroky a opatrenia tak, �e t�to dod�vatelia rovnako musia dodr�iava� z�sady Z�kona a nariadenia GDPR a naklada� s va�imi �dajmi bezpe�ne, s re�pektovan�m va�ich pr�v, v s�lade s dobr�mi mravmi a so z�sadou ml�anlivosti.
 2. Prev�dzkovate� pri be�n�ch objedn�vkach, ktor� maj� by� doru�en� na Slovensku, v �eskej Republike alebo v krajine Eur�pskej �nie (E�) neodovzd�va osobn� �daje do tretej krajiny (do krajiny mimo E�) ani medzin�rodnej organiz�cii. V pr�pade ak n�s po�iadate a zariadime v�m don��ku kvet�n alebo dar�ekov�ho tovaru do zahrani�ia mimo kraj�n E�, inform�cie o pr�jemcovi don��ky (meno, adresa a tel. kontakt) potrebn� na jej doru�enie m��u by� spracovan� na�imi dod�vate�mi pracuj�cim pre n�s mimo E�. Tak�to �daje s� poskytnut� len v nevyhnutnom rozsahu na realizovanie va�ej objedn�vky. S �dajmi na plnenie objedn�vky bude zaobch�dzan� bezpe�ne v s�lade s s pravidlami na ochranu osobn�ch �dajov a dobr�mi mravmi, z�sadou ml�anlivosti a s re�pektovan�m va�ich pr�v.

V. Va�e pr�va

Za podmienok stanoven�ch v Z�kone a v s�lade s nariaden�m GDPR m�te tieto pr�va:

 • pr�vo na pr�stup ku svoj�m osobn�m �dajom pod�a � 21 Z�kona,
 • pr�vo na opravu osobn�ch �dajov pod�a � 22 Z�kona, popr�pade obmedzenie spracovania pod�a � 24 Z�kona,
 • pr�vo na v�maz osobn�ch �dajov pod�a � 23 Z�kona,
 • pr�vo vznies� n�mietku proti spracovaniu pod�a � 27 Z�kona,
 • pr�vo na prenosite�nos� �dajov pod�a � 26 Z�kona,
 • pr�vo odvola� s�hlas so spracovan�m p�somne alebo elektronicky na adresu alebo email prev�dzkovate�a
 • pr�vo poda� s�a�nos� u �radu pre ochranu osobn�ch �dajov v pr�pade, �e sa domnievate, �e bolo poru�en� va�e pr�vo na ochranu osobn�ch �dajov alebo toto pr�vo nebolo vybaven�

V pr�pade po�iadavky na uplatnenie v��ho pr�va - napr�klad ak chcete skontrolova�, opravi� alebo vymaza� svoje osobn� �daje - je najjednoduch�ie kontaktova� n�s emailom na: info@flowerweb.sk

VI. Podmienky zabezpe�enia osobn�ch �dajov

 1. Na flowerweb.sk pristupujeme k ochrane osobn�ch �dajov starostlivo a zodpovedne. M�me zaveden� potrebn� technick� a organiza�n� opatrenia k zabezpe�eniu va�ich osobn�ch �dajov.
 2. Prev�dzkovate� flowerweb.sk prijal a pou��va tieto technick� a organiza�n� opatrenia k zabezpe�eniu va�ich osobn�ch �dajov: �ifrovanie pri prenose z webovej str�nky flowerweb.sk, zabezpe�enie d�tov�ho �lo�iska s objedn�vkami a osobn�mi �dajmi s nimi s�visiacimi heslom na lok�lnom po��ta�i mimo servera, zabezpe�enie pr�stupu heslom do po��ta�ov, kde m��u by� spracov�van� osobn� �daje z objedn�vok v r�mci ich plnenia, zabezpe�enie po��ta�ov antiv�rov�m programom, zabezpe�enie �ifrovania z�lo�nej k�pie osobn�ch �dajov, zabezpe�enie pred pr�stupom neopr�vnen�ch os�b, fyzick� zabezpe�enie objedn�vok a s nimi s�visiacich osobn�ch �dajov ak s� uchov�van� v listinnej podobe pre ��tovn� evidenciu v uzamykate�nej miestnosti a skrini a pou�en�m opr�vnen�ch - prev�dzkovate�om poveren�ch os�b o pravidl�ch pri sprac�van� osobn�ch �dajov a o z�sade ml�anlivosti.
 3. Prev�dzkovate� flowerweb.sk prehlasuje, �e k osobn�m �dajom maj� pr�stup len n�m poveren� osoby.

VII. Z�vere�n� ustanovenia

 1. Zverejnen�m t�chto podmienok a z�sad ochrany osobn�ch �dajov na svojich str�nkach si pln� prev�dzkovate� informa�n� povinnos� pod�a GDPR.
 2. Z �asu na �as tieto podmienky m��eme v pr�pade potreby aktualizova�, doplni� alebo zmeni�. V pr�pade podstatn�ch zmien v�s budeme informova� emailom a/alebo na to upozorn�me oznamom na na�ich str�nkach www.flowerweb.sk. Odpor��ame pravidelne nav�t�vi� na�u hlavn� str�nku, aby ste sa uistili, �e ste spokojn� s pr�padn�mi zmenami. Nov� verziu podmienok ochrany osobn�ch �dajov zverejn�me na tejto internetovej str�nke dostupnej z na�ej hlavnej str�nky www.flowerweb.sk
Tieto podmienky a z�sady ochrany osobn�ch �dajov nadob�daj� ��innos� d�a 1.7.2019