Podmienky ochrany osobných údajov na flowerweb.sk

I. Základné pojmy

Ochrana v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi vaše základné práva. Na našej službe flowerweb.sk vždy dbáme na ochranu osobných údajov pri ich prenose, pri ich uložení pred neoprávneným prístupom a pred prípadným poškodením. Osobné údaje slúžia na našej službe flowerweb.sk len pre vybavenie vašej objednávky kvetín alebo iného darčeka. Údaje sú zabezpečené už počas ich prenosu cez internet prostredníctvom protokolu SSL a ďalej šifrovaním v našej databáze, ktorá nie je uložená na internetovom serveri a ktorá je štandardne zabezpečená pred prístupom neoprávnených osôb. Zároveň vám poskytujeme všetky práva na kontrolu vami zadaných osobných údajov, ich zmenu, vymazanie alebo prenesenie - ich podrobný zoznam je uvedený v článku číslo V.

Spracovanie osobných údajov sa riadi podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a zároveň nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len "GDPR").

Osobnými údajmi sa podľa Zákona rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov na flowerweb.sk je priamo vlastník a prevádzkovateľ služby, Ing. Vladimír Húževka, IČO 14214776 so sídlom na A. Bernoláka 2137, 010 01 Žilina (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "flowerweb.sk").

Kontaktujte nás - sme tu pre vás. Vždy radi pomôžeme s vašimi prianiami, požiadavkami a otázkami a je niekoľko spôsobov ako s s nami na www.flowerweb.sk skontaktovať. Ak chcete s nami hovoriť, zavolajte nám v bežnom pracovnom čase (od 9. do 18. hodiny, v sobotu doobeda) na tel. +421 910 810 006. Email môžete poslať na info@flowerweb.sk - v bežnej pracovnej dobe odpovedáme typicky do dvoch hodín, v prípade že napíšete mimo našej pracovnej doby, odpovieme vám v najbližší pracovný deň. Prípadne sa obráťte so žiadosťou či prianím listom na našu poštovú adresu: FlowerWeb, Kvetinová sieň Anna, A. Bernoláka 2137, 010 01 Žilina.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky. Ide o tieto údaje: meno, adresa, kontaktný email, telefónne číslo. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 3. Osobné údaje nepoužívame na marketingové účely a ani ich za týmto účelom neposkytujeme tretím stranám, sú na flowerweb.sk používané výlučne na plnenie vašej objednávky.

III. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (maximálne po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

IV. Príjemcovia osobných údajov (prevádzkovateľ a dodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú
  • prevádzkovateľ flowerweb.sk - prijíma a spracúva osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky podľa článku II. odstavca 2. týchto podmienok. Osobné údaje o odosielateľovi objednávky neposkytujeme ďalším príjemcom alebo dodávateľom (pokiaľ objednávateľ neposiela kvety alebo iný tovar sám sebe).
  • na dodaní tovaru alebo služby môžu spolupracovať títo ďalší dodávatelia alebo osoby - spolupracujúci kvetinári, prípadne kuriér. Tieto osoby prijímajú len údaje potrebné na doručenie objednávky a teda plnenie zmluvy. Ide len o osobné údaje o príjemcovi donášky: meno príjemcu, adresu a telefónne číslo alebo iný vami dobrovoľne uvedený kontaktný údaj. Zabezpečujeme potrebné kroky a opatrenia tak, že títo dodávatelia rovnako musia dodržiavať zásady Zákona a nariadenia GDPR a nakladať s vašimi údajmi bezpečne, s rešpektovaním vašich práv, v súlade s dobrými mravmi a so zásadou mlčanlivosti.
 2. Prevádzkovateľ pri bežných objednávkach, ktoré majú byť doručené na Slovensku, v Českej Republike alebo v krajine Európskej únie (EÚ) neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii. V prípade ak nás požiadate a zariadime vám donášku kvetín alebo darčekového tovaru do zahraničia mimo krajín EÚ, informácie o príjemcovi donášky (meno, adresa a tel. kontakt) potrebné na jej doručenie môžu byť spracované našimi dodávateľmi pracujúcim pre nás mimo EÚ. Takéto údaje sú poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu na realizovanie vašej objednávky. S údajmi na plnenie objednávky bude zaobchádzané bezpečne v súlade s s pravidlami na ochranu osobných údajov a dobrými mravmi, zásadou mlčanlivosti a s rešpektovaním vašich práv.

V. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone a v súlade s nariadením GDPR máte tieto práva:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov alebo toto právo nebolo vybavené

V prípade požiadavky na uplatnenie vášho práva - napríklad ak chcete skontrolovať, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje - je najjednoduchšie kontaktovať nás emailom na: info@flowerweb.sk

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Na flowerweb.sk pristupujeme k ochrane osobných údajov starostlivo a zodpovedne. Máme zavedené potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu vašich osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ flowerweb.sk prijal a používa tieto technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu vašich osobných údajov: šifrovanie pri prenose z webovej stránky flowerweb.sk, zabezpečenie dátového úložiska s objednávkami a osobnými údajmi s nimi súvisiacimi heslom na lokálnom počítači mimo servera, zabezpečenie prístupu heslom do počítačov, kde môžu byť spracovávané osobné údaje z objednávok v rámci ich plnenia, zabezpečenie počítačov antivírovým programom, zabezpečenie šifrovania záložnej kópie osobných údajov, zabezpečenie pred prístupom neoprávnených osôb, fyzické zabezpečenie objednávok a s nimi súvisiacich osobných údajov ak sú uchovávané v listinnej podobe pre účtovnú evidenciu v uzamykateľnej miestnosti a skrini a poučením oprávnených - prevádzkovateľom poverených osôb o pravidlách pri spracúvaní osobných údajov a o zásade mlčanlivosti.
 3. Prevádzkovateľ flowerweb.sk prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Zverejnením týchto podmienok a zásad ochrany osobných údajov na svojich stránkach si plní prevádzkovateľ informačnú povinnosť podľa GDPR.
 2. Z času na čas tieto podmienky môžeme v prípade potreby aktualizovať, doplniť alebo zmeniť. V prípade podstatných zmien vás budeme informovať emailom a/alebo na to upozorníme oznamom na našich stránkach www.flowerweb.sk. Odporúčame pravidelne navštíviť našu hlavnú stránku, aby ste sa uistili, že ste spokojní s prípadnými zmenami. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na tejto internetovej stránke dostupnej z našej hlavnej stránky www.flowerweb.sk
Tieto podmienky a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018